กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สัญญาเงินกู้ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่ หากปิดแต่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์จะมีผลอย่างไร

เมื่อเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวภายใน 60 วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัดผู้ค้ำประกันหลุดพ้นหรือไม่

เจ้าหนี้เงินกู้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ได้หรือไม่มีผลในคดีแพ่งอย่างไร 

สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ เมื่อเจ้าหนี้ทวงเงินกู้คืนลูกหนี้จะต้องคืนเงินเมื่อใด

สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้เจ้าหนี้กรอกจำนวนเงินเองมีความผิดหรือไม่ สัญญาฯใช้บังคับได้หรือไม่ มีผลอย่างไร

ผู้จำนำไม่ไถ่ถอนทรัพย์ภายในกำหนด หากผู้รับจำนำเอาทรัพย์สินออกขายบุคคลอื่นโดยผู้จำนำไม่ยินยอมจะมีความผิดฐานยักยอกหรือไม่

การกู้ยืมเงินทางไลน์หรือเฟสบุ๊ก ไม่มีสัญญากู้ยืมเงินเป็นหนังสือฟ้องร้องได้หรือไม่    

Visitors: 129,249