หลักฐานฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง ปรึกษาทนายความ

หลักฐานในการฟ้องชู้ มีอะไรบ้าง

ในการฟ้องชู้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงชู้หรือฟ้องหย่าบางประเภทนั้น  อาจใช้หลักฐานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อยืนยันต่อศาลว่ามีการเป็นชู้หรือล่วงเกินในทำนองชู้สาวกันจริง

๑.บุคคลที่เห็นเหตุการณ์การคบชู้,ล่วงเกินทางชู้สาวหรือการแสดงตนเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี

. ภาพถ่าย ภาพกล้องวงจรปิด ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ฉันชู้สาวหรือการล่วงเกินในทำนองชู้ชาว หรือ การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผย

. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของเด็กในกรณีที่ชายหญิงอยู่ด้วยกันจนมีบุตร

๔. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อกัน
. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี กรณีที่มีการโอนเงินให้ใช้ หรืออุปการะเลี้ยงดูกัน
. พยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชู้ ได้รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่ตนคบชู้หรือล่วงเกินนั้นมีครอบครัวอยู่แล้ว
. ข้อความการสนทนทางโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชั่นไลน์ เว็บไซด์เฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั่นหาคู่ ฯลฯ  
. หลักฐานการเข้าพักตามสถานที่ต่างๆ
. ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของชู้ ที่อยู่ในรถ ในบ้าน เป็นต้น
๑๐.หลักฐานการซื้อทรัพย์สิน ให้แก่กัน   เช่น ที่ดิน บ้าน รถ หุ้น เงินฝากในบัญชี ฯลฯ

๑๑.คลิปเสียงการสนทนา

๑๒..คลิปวีดีโอการมีเพศสัมพันธ์ คลิปชู้สาว คลิปวีดีโอต่างที่เกี่ยวข้อง ๆ

๑๓.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516

(1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่า ตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

 

ทนายกอบเกียรติ ปรึกษาคดีฟ้องชู้ 0864031447

กรุณากรอกข้อความ...

 • ทนายความบริการรับว่าความคดีอาญาทุกประเภททนายความคดี พ.ร.บ.เช็ค

 • คดีแพ่งและคดีอาญาการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต้องทำภายใน 1 เดือน คดีแพ่งและคดีอาญาการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาโจทก์หรือจำเลยหรือคู่ความที่ไม่พอใจคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลต้องทำภายใน 1 เดือน นับแต...

 • การขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์หรือ ฎีกาต้องทำอย่างไร ในคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป ไม่รวมถึงคดีประเภทอื่นเช่น คดีปกครอง การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต้องทำภายในกำหนดเวลา1เดือนนับแต่วันที่ศาลได้อ่าน...

 • คดีอาญาจำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่ มีผลอย่างไร คดีอาญาจำเลยยื่นคำร้องขอให้การรับสารภาพในชั้นฎีกาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่ มีผลอย...

 • 52942199_2009897529127965_6555769790634393600_n.jpg
  บริการเขียนอุทธรณ์หรือ ฎีกาคดีอาญาขอให้ศาลรอการลงโทษ หรือลดโทษการอุทธรณ์ ฎีกา ต้องยื่นภายใน ๑ เดือน นับแต่ศาลอ่านคำพิพากษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา229ประกอบ วิ.อาญา มาต...

 • ท้าวแชร์ตั้งวงแชร์อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย ซึ่งหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นไปตามเกณฑ์ พรบ.แชร์ ดังนี้คือ พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 5 ห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายว...

 • วัตถุประสงค์ของการออกเช็ค หรือสั่งจ่ายเช็ค โดยทั่วไปหลัก ๆแล้ว มีได้หลายอย่าง เช่น “ออกเช็คเพื่อชำระหนี้” คือให้นำเช็คใบนั้นไปขึ้นเงินชำระหนี้เลย กับอีกอย่างหนึ่ง คือ ออกเช็คเพื่อ ...

 • 785391-blank-cheque-book-stub-with-space-for-copy-on-the-cheque.jpg
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5415/2560 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ม.900,901 แม้จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล การดำเนินการใดๆ ย่อมต้องทำผ่านทางผู้แทนคือ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำก...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ผู้เช่าซื้อรถ แต่ผ่อนค่างวดไม่ไหว ควรทำอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง 1.ขายดาวน์โดยเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อในสัญญา หรือเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาผู้เช่าซื้อ และหรือผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณีเป็นบุคคลอื่...

 • มีข้อพิจารณาดังนี้ หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๓ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นมิได้กำหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียก...

 • S__8388623.jpg
  หลักสำคัญกฎหมายขายฝากที่ดินฉบับใหม่ ผู้ขาย-ผู้ซื้อต้องรู้(ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)มีหลักเกณฑ์สำคัญที่เพิ่ม...

 • BFFC327B-BF96-4F30-8306-51CF9BFE5B39.jpg
  การทวงหนี้ลูกหนี้ โดยวิธีส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม(โนติส / NOTICE) การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือโนติส / NOTICE มีทั้งกรณีที่ต้องทำเพราะกฎหมายกำหนดไว้ และ กรณีที่จะบอกกล่าวทวงถามก่อ...

 • BFFC327B-BF96-4F30-8306-51CF9BFE5B39.jpg
  การร้องครอบครองปรปักษ์ที่ดินมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างไร มาตรา 1382บัญญัติไว้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพ...

 • การฟ้องคดีเช็คเด้ง และข้อต่อสู้คดีเช็คความผิดอาญาอาญาว่าเช็คเด้งนั้นหลักเกณฑ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534ในมาตรา4ที่บัญญัติว่า"ผู้ใดออกเช็คเพื่...

 • หลักกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมาตรา326มีหลักว่า ...ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานห...

 • คดีโมนสาเร่ คืออะไรคำว่า“มโนสาเร่”นั้นหมายถึงเรื่องเบ็ดเตล็ดหยุมหยิม ส่วนคดีมโนสาเร่คือ คดีที่คดีที่มีทุนทรัพย์พิพาทกันคำนวณเป็นเงินได้ไม่เกินสามแสนบาทเช่น โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าเสี...

 • คดีทำร้ายร่างกาย อัตราโทษมาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปร...

 • ๑.การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ - ปพพ. มาตรา ๖๕๓ *การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีห...

 • ฟ้องถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้ประพฤติเนรคุณ มาตรา 531 "อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้(1) ถ้าผู้รั...

 • การฟ้องหย่าเหตุที่จะฟ้องหย่าได้มี ๑๐ อย่าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖มีดังต่อไปนี้ คือ(๑)* สามีหรือภริยา อุปการะเลี้ยงดู หรือ ยกย่อง ผู้อื่น& nbsp;ฉันภริยาหรือสาม...

 • ฟ้องแบ่งแยกที่ดิน แบ่งแยกทรัพย์สิน แบ่งกรรมสิทธิ์รวม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา1363เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้ เว้นแต่จะมีนิติกรรมขัดอยู่...

 • องค์ประกอบความผิดฐานรับของโจรนั้น ที่สำคัญจะต้องเป็นการกระทำโดยเจตนา กล่าวคือ ผู้กระทำผิดจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรคสาม ว่าทรัพย์ที...

 • ความผิดฐานยักยอก / อัตราโทษ มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่น เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคล ที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นก...

 • มาตรา ๓๓๔ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท[อัตราโทษ แก้...

 • เลิกสัญญาเล่นแชร์นายวงแชร์(ท้าวแชร์)ต้องรับผิดาอบในการคืนเงิน ระหว่างเล่นแชร์กัน ลูกวงแชร์แต่ละคนต้องชำระเงินให้นายวงแชร์เพื่อรวบรวมไปให้ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได ้ เมื่อมีการเลิกสั...

 • ความผิดฐานบุกรุกมาตรา ๓๖๒ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาร...
Visitors: 45,693