ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิตที่ขาดอายุความ ต้องต่อสู้คดีในศาลอย่างไร

ถูกฟ้องคดีบัตรเครดิตที่ขาดอายุความ ต้องต่อสู้คดีในศาลอย่างไร

 

           คดีบัตรเครดิดนั้นมีอายุความ ๒ ปีนับแต่วันที่หนี้ถึงกำหนดชำระหรือวันผิดนัด (วันที่เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้) หรือวันที่มีการชำระหนี้บางส่วนหรือชำระดอกเบี้ย (กรณีมีการชำระหลังจากเรกิ่มนับอายุความแล้วทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับอายุความใหม่)ตาม ปพพ.มาตรา ๑๙๓/๑๒และ มาตรา ๑๙๓/๑๔(๑)

          หรือ หากเป็นกรณีที่หนี้ขาดอายุความคือเกินกว่า ๒ ปี แล้ว แต่ลูกหนี้มีการชำระหนี้บางส่วนหรือชำระดอกเบี้ย ถือว่าเป็นการสละประโยชน์แห่งอายุความ  ต้องเริ่มนับอายุความใหม่  ตามมาตรา ๑๙๓/๒๔ อายุความจึงต้องนับใหม่

          เมื่อถุกฟ้องคดีบัตรเครดิตแล้วท่านสามารถตรวจสอบด้วยตนเองในเบื้องต้นคร่าว ๆ ว่า คดีของท่านเกิน ๒ ปีนับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายหรือไม่  หากคดีขาดอายุความ  สามารถปฎิเสธการชำระหนี้ โดยการให้ทนายความยื่นคำให้การต่อสู้คดีให้ศาลยกฟ้องโจทก์ได้ แต่หากไม่ได้ยื่นคำให้การสู้คดีก็จะถือว่าสลละสิทธิที่จะต่อสู้เรื่องอายุความ เจ้าหนี้ก็ยังสามารถฟ้องร้องบังคับคดีให้ชำระหนี้ได้  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   มาตรา ๑๙๓/๓๔ สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้มีกำหนดอายุความสองปี

        (๗) บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป

มาตรา ๑๙๓/๙  สิทธิเรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ

มาตรา ๑๙๓/๑๐ สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้

มาตรา ๑๙๓/๑๒  อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการนั้น

มาตรา ๑๙๓/๑๔  อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ชำระหนี้ให้บางส่วน ชำระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระทำการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

(๒) เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้

(๓) เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

(๔) เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

(๕) เจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี

 

มาตรา ๑๙๓/๑๕  เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ

เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น

มาตรา 193/24 เมื่ออายุความครบกำหนดแล้ว ลูกหนี้จะสละ ประโยชน์แห่งอายุความนั้นเสียก็ได้ แต่การสละประโยชน์เช่นว่านี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู้ค้ำประกัน

 

   เมื่อยื่นคำให้การสู้คดีแล้วจะมีผลอย่างไร

   มีผลคือศาลจะพิจารณาพิพากษายกฟ้องโจกท์ เพราะคดีขาดอายุความ หรือโจทก์อาจยื่นคำร้องขอถอนฟ้องไปเอง

 

   ตัวอย่างเช่น

       คดีนี้โจทก์ เป็น บริษัท เคเอฟซี เน็ตเวอร์คเซอร์วินเซสฯ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือซื้อหนี้เสียมาจาก จากบริษัท หลอดนีออน สินทรัพย์(ไทยแลนด์)  จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการค้า มาฟ้องจำเลย  ซึ่งจำเลยสมัครสมาชิกบัตรเครดิด บีการ์ด กับ บริษัท หลอดนีออนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และหนี้ถึงกำหนดชำระในวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๑  จำเลยผิดนัดชำระหนี้ไม่ได้จ่ายเงินค่าบัตร โดยครั้งสุดท้าย จำเลยชำระหนี้ค่าบัตรเครเดิตบางส่วน  ใน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ วันดังกล่าวเป็นวันที่โจทก์สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้คือตั้งแต่    วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ หรือวันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย  อายุความจึงเริ่มนับในวันดังกล่าว

      เมื่อคดีนี้โจทก์รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจาก บริษัท หลอดนีออนฯ  และยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   จึงพ้นกำหนด ๒ ปี  นับแต่วันที่   ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒  อันเป็นวันเริ่มนับอายุความ  ดังนั้น ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยสามารถปฎิเสธการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ศาลจึงต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์  หรือ โจทก์อาจจะขอถอนฟ้องคดีไปเองและขอคืนค่าธรรมเนียมศาลที่โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลไว้  เป็นต้น

 

ตัวอย่างคำพิพากษา ยกฟ้องเนื่งจากคดีขาดอายุความ

 

 

ตัวอย่างคำให้การสู้คดีบัตรเครดิต ที่ขาดอายุความ

 

 

 

ตัวอย่างคำร้องขอศาลให้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอายุความ

 

 

ตัวอย่างคำร้องของโจทก์ยื่นขอถอนฟ้อง หลังจากจำเลยยื่นคำให้การสู้คดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หัวข้อ >>>  ข้อควรรู้ก่อนไปขึ้นศาลคดีบัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดที่ขาดอายุความแล้ว <<<  ครับ

 

 

ปรึกษาทนายความ ยื่นคำให้การต่อสู้คดีบัตรเครดิต  ขาดอายุความ

โทร 0864031447  

คิวอาร์โค้ต 

หรือทางLINE@ สำนักงาน  :  @811ztyjo

 

 

Visitors: 134,338