สัญญากู้ต้องปิดอากรแสตมป์เท่าใด หรือไม่

Visitors: 59,973