ทนายความคดีฟ้องหย่า

การฟ้องหย่า

เหตุที่จะฟ้องหย่าได้มี ๑๐ อย่าง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ มีดังต่อไปนี้ คือ


(๑)* สามีหรือภริยา อุปการะเลี้ยงดู หรือ ยกย่อง ผู้อื่น& nbsp;ฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้ หรือ มีชู้ หรือ ร่วมประเวณีกับ ผู้อื่น เป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้


.....เช่น สามีเลี้ยงดูหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภริยาอย่างเปิดเผย...สามีแสดงให้บุคคลอื่นทราบโดยเปิด เผยว่าหญิงอื่นนั้นมีความสัมพันธ์ฉันภริยา เช่น พาไปงานสังคม แนะนำกับผู้อื่นว่าเป็นภริยา...สามีเทียวหญิงบริการสัปดาห์ละ ๒ ครั้งเป็นประจำ...สามีหรือภริยามีเพศสัมพันธ์กับ คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว

.....เหตุฟ้องหย่า ตาม มาตรา ๑๕๑๖(๑) นี้ ถ้าสามีหรือภริยา ได้ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจ ฝ่ายที่ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจนั้น จะยกเป็น เหตุฟ้องหย่า ไม่ได้

.....เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม มาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือสามี มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจาก อีกฝ่ายและจากผู้ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริ ยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้และ ภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงว่าตน มีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้ (ตามมาตรา ๑๕๒๓)
.....ถ้าสามีหรือภริยายินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตาม มาตรา ๑๕๑๖ (๑) หรือให้ผู้อื่นกระทำการ จะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

.....อนึ่ง สิทธิฟ้องหย่า ย่อมหมดไป เมื่อ ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่า ได้กระทำการ อันแสดงให้เห็นว่า ได้ให้อภัย ในการกระทำ ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว


(๒) สามีหรือภริยา ประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้น จะเป็น ความผิดอาญา หรือไม่ ถ้า เป็นเหตุให้ อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับ ความอับอายขายหน้า อย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับ ความดูถูกเกลียดชัง เพราะเหตุที่ คงเป็น สามีหรือภริยา ของฝ่ายที่ประพฤติชั่ว อยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับ ความเสียหาย หรือ เดือนร้อนเกินควร ในเมื่อเอา สภาพ ฐานะ และ ความเป็นอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา มาคำนึงประกอบ
อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้


.....เช่น สามีเป็นนักเลงการพนัน นักเลงสุรา เสพยาเสพติด เป็นประจำ...ดื่มสุราเป็นอาจินและเมื่อเมาสุราก็ทำร้ายร่างกายบ่อยๆ

.....เหตุฟ้องหย่า ตาม มาตรา ๑๕๑๖(๒) นี้ ถ้าสามีหรือภริยา ได้ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจ ฝ่ายที่ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจนั้น จะยกเป็นเหตุฟ้องหย่า ไม่ได้

.....สิทธิฟ้องหย่า ย่อมหมดไป เมื่อ ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่า ได้กระทำการ อันแสดงให้เห็นว่า ได้ให้อภัย ในการกระทำ ของอีกฝ่ายแล้ว(ตามมาตรา ๑๕๑๘)(๓) สามีหรือภริยา ทำร้าย หรือ ทรมาน ร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือ เหยียดหยาม อีกฝ่ายหนึ่ง หรือ บุพการี ของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้า เป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้

.....เช่น สามีจงใจทำร้ายร่างกายจนเกิดบาดแผล แตก โลหิตไหล ช้ำบวม ได้รับความเจ็บปวด ต้องรักษาหลายวันจึงหาย โดยร้ายแรง...ทำร้ายจิตใจให้เกิดความกลัว เสียใจ ทุกข์ทรมาน อย่างร้ายแรง...พูดหมิ่นประมาท...เหยียดหยาม ทำให้อับอาย เสียหาย ด่าว่า สบประมาท ดูหมิ่น ทำให้บุคคลอื่นต่ำต้อยกว่าตน

.....อนึ่ง สิทธิฟ้องหย่า ย่อมหมดไป ในเมื่อ ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่า ได้กระทำการ อันแสดงให้เห็นว่า ได้ให้อภัย ในการกระทำ ของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่ง เป็นเหตุให้เกิด สิทธิฟ้องหย่า นั้นแล้ว
(๔) สามีหรือภริยา จงใจละทิ้งร้าง อีกฝ่ายหนึ่งไป เกิน หนึ่งปี&nbs p;อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้

(๔/๑) สามีหรือภริยา ต้องคำพิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก และ ได้ถ ูกจำคุกเกิน หนึ่งปี ในความผิด ที่อีกฝ่ายหนึ่ง มิได้มีส่วน ก่อให้เกิด การกระทำความผิด หรือ ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็นใจ ในการกระทำความผิดนั้นด้วย และ การเป็นสามีภริยากันต่อไป จะเป็นเหตุให้ อีกฝ่ายหนึ่ง ได้รับความเสียหาย หรือ เดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๔/๒) สามีและภริยา สมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ ไม่อาจอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา ได้โดยปกติสุข ตลอดมาเกิน สามปี หรือ แยกกันอยู่ ตามคำสั่งของศาล เป็นเวลาเกิน สามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๕) สามีหรือภริยา ถูกศาลสั่งให้เป็น คนสาบสูญ หรือ ไปจาก ภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ เป็นเวลาเกิน สามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่า เป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๖) สามีหรือภริยา ไม่ให้ ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู อีกฝ่ายหนึ่ง ตามสมควร หรือ ทำการเป็นปฏิปักษ์ ต่อการที่เป็น สามีหรือภริยากัน อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้า การกระทำนั้น ถึงขนาดที่ อีกฝ่ายหนึ่ง เดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอา สภาพ ฐานะ และ ความเป็นอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา มาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๗) สามีหรือภริยา วิกลจริต ตลอดมาเกิน สามปี และ ความวิกลจริตนั้น มีลักษณะ ยากจะหายได้ กับทั้ง ความวิกลจริต ถึงขนาดที่จะ ทนอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยา ต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๘) สามีหรือภริยา ผิดทัณฑ์บน ที่ทำให้ไว้ เป็นหนังสือ ในเรื่อง ความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้
(๙) สามีหรือภริยา เป็นโรคติดต่อ อย่างร้ายแรง อันอาจเป็นภัย แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และ โรคมีลักษณะ เรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ฟ้องหย่าได้
(๑๐) สามีหรือภริยา มีสภาพแห่งกาย ทำให้ สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณี ได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่ง ฟ้องหย่าได้


.....เหตุฟ้องหย่า ตาม มาตรา ๑๕๑๖(๑๐) ถ้า เกิดเพราะ การกระทำ ของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้น จะยกเป็น เหตุฟ้องหย่า ไม่ได้(ตามมาตรา ๑๕๑๗)

อนึ่ง สิทธิฟ้องหย่า ทั้ง ๑๐ ประการดังกล่าวจะหมดไป เมื่อ ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่า ได้กระทำการ อันแสดงให้เห็นว่า ได้ให้อภัย ในการกระทำ ของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้ว (ตาม มาตรา ๑๕๑๘)ค่าทนายคดีฟ้องหย่า 

โทรสอบถาม


Visitors: 129,249