เมียน้อยหรือชู้โพสรูปภาพข้อความลงเฟสบุกกับสามีคนอื่นทำนองชู้สาว ภริยาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

เมียน้อยหรือชู้โพสรูปภาพหรือข้อความในเฟสบุกกับสามีในทำนองชู้สาว ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยตัดสินไว้ดังนี้ คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1568 / 2562  ภาพถ่ายพร้อมข้อความต่างๆที่โจทก์ได้มาจาก เฟซบุ๊กที่จำเลยทั้งสองโพสถึงกันล้วนแสดงถึงความสัมพันธ์อันสนิทสนมแนบแน่นอย่างยิ่งที่จำเลยทั้งสองมีให้แก่กัน เกินเลยกว่าความเป็นเพื่อน และทำให้ผู้พบเห็นข้อความเข้าใจได้เลยว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ต่อกันในทำนองชู้สาว การที่จำเลยทั้งสองไปไหนมาไหนมีเพื่อนคนอื่นๆ ไปอยู่ด้วยนั้นก็ไม่อาจลบล้างข้อความประกอบภาพถ่ายที่จำเลยทั้งสองโพสลงเฟซบุ๊กที่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าดูได้โดยแสดงความสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสองในทำนองชู้สาวต่อกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 1523 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวได้นั้น มีความหมายเพียงว่าหญิงนั้นได้แสดงตนโดยเปิดเผยให้บุคคลอื่น ที่พบเห็นเชื่อว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีของผู้อื่นต่อกันในทำนองชู้สาว ภริยาของสามีผู้นั้นย่อมจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้แล้ว

หลักกฎหมาย  

             ปพพ.มาตรา 1523  เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

             สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

             ถ้าสามีหรือภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1) หรือให้ผู้อื่นกระทำการตามวรรคสอง สามีหรือภริยานั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้

 

              ติดต่อทนายคดีฟ้องชู้ ทค กอบเกียรติ นบ.นบท. โทร 0864031447 ไลน์ kobkiatlaw

Visitors: 131,942