การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ของผู้เยาว์

หลักกฎหมายนิติกรรมที่ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต


มาตรา ๑๕๗๔ นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้
(๒) กระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
(๓) ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์
(๔) จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
(๕) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี
(๖) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๗) ให้กู้ยืมเงิน
(๘) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์
(๙) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา
(๑๐) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น
(๑๑) นำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙๘/๔ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๑๒) ประนีประนอมยอมความ
(๑๓) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
มาตรา ๑๕๗๕ ถ้าในกิจการใด ประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจปกครองหรือประโยชน์ของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อำนาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้ใช้อำนาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนจึงทำกิจการนั้นได้ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๑๕๗๖ ประโยชน์ของผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือของคู่สมรสหรือบุตรของผู้ใช้อำนาจปกครองตามมาตรา ๑๕๗๕ ให้หมายความรวมถึงประโยชน์ในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) ประโยชน์ในกิจการที่กระทำกับห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วน
(๒) ประโยชน์ในกิจการที่กระทำกับห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด


     ตัวอย่างคำร้อง
                ข้อ ๑.ผู้ร้องเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นาย............... หรือเด็กชาย...............   ผู้เยาว์ อายุ ๑๗ ปี  โดยมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่บ้านเลขที่เดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสูจิบัตร ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,แบบรับรองทะเบียนราษฎร์ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑ถึง ๕ ตามลำดับ
                  ผู้เยาว์มีบิดาเชื่อนาย...............  ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑ซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรส  กับผู้ร้องและได้แยกทางกับผู้ร้องตั้งแต่ผู้เยาว์อายุได้ ๔ ขวบเศษ
                  ข้อ ๒. ผู้เยาว์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินโฉนดเลขที  ............... เลขที่ดิน ............... ตำบลสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน ............... ตารางวาเศษ ซึ่งผู้ร้องได้ออกเงินในการซื้อที่ดินและบ้านดังกล่าวให้แก่ผู้เยาว์เมื่อปี ๒๕๕๗  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน   เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๖

                 ข้อ ๓.ปัจจุบันผู้เยาว์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์  มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากพอสมควร  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองผลการเรียน และใบเสร็จค่าเล่าเรียน  เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๗ และ ๘ ตามลำดับ   ซึ่งผู้ร้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาผู้เยาว์ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว
                ข้อ ๔.  เนื่องจากเดิมผู้ร้องประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋าหนังตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๕๑  ปรากฏตามหนังสือรับรอง ใบทะเบียนพาณิชย์ท้ายคำร้องหมายเลข ๙  โซึ่งต่อมากิจการประสบปัญหาขาดทุนจึงต้องเลิกกิจการ ทำให้ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวและส่งเสียผู้เยาว์เรียนหนังสือต่อได้  ประกอบกับผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินอื่นและรายได้เพียงพอ  แต่ผู้ร้องมีกำหนดที่จะได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าจำนวนหนึ่งล้านบาทเศษ  ในอีกระยะหนึ่ง
                ซึ่งบ้านและที่ดินดังกล่าว ไม่สามารถนำออกขายได้เพราะจะทำให้มี่ที่อยู่อาศัย  ผู้ร้องได้ปรึกษากับผู้เยาว์แล้ว เห็นว่าควรที่จะทำสัญญา............... ไว้เป็นเวลา ...............  ปี โดยเมื่อผู้ร้องได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้า แล้วก็จะ...............  เพื่อที่ผู้เยาว์จะไม่เสียโอกาสทางการศึกษา   โดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา การดำรงชีพและพื้นฟูกิจการตามสมควร และบางส่วนจะนำไปฝากธนาคารเพื่อการออมทรัพย์ต่อไป เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์เอง
                ข้อ ๕.  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรม...............   ให้กับ นาง...............  หรือผู้มีชื่ออื่นใด แทนนาย...............   ผู้เยาว์ต่อไปด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต 
                                                   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                    ลงชื่อ                                                                       ทนายผู้ร้อง
                คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า   นายกอบเกียรติ  เอี่ยมสงวน   ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์
                     ลงชื่อ                                                                       ผู้เรียงและพิมพ์

Visitors: 129,245