โอนที่ดินมรดกเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารของผู้ตาย ต้องตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่

 

     เนื่องจาก เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย และมีทรัพย์สินที่ตกทอดแก่ทายาทไม่ว่าจำเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมก็ตาม บรรดาทรัพย์สินบางอย่างนั้นจำต้องมีการจดทะเบียนการได้มา มิฉะนั้น สิทธิของผู้ได้มาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ เช่น เจ้ามรดกมีทรัพย์สินซึ่งมีทะเบียน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3 อาวุธปืน ทะเบียนรถยนต์ ซึ่งทรัพย์บางอย่างเจ้าพนักงานจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้หากไม่มีคำสั่ งศาลแตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน

       หรือได้มีการเปิดบัญชีธนาคารไว้ และมีเงินอยู่ในบัญชี และต่อมาถึงแก่ความตาย บรรดาทายาท    เช่น ลูก เมีย บิดา มารดา ต้องการจะถอนเงิน โอนที่ดิน จัดการมรดก ไถ่ถอนจำนอง ทรัพย์มรดก แต่ไม่สามารถกระทำได้ เพราะธนาคารจะใช้คำสั่งศาลในกาถอนเงินหรือปิดบัญชี ดังนั้นทายาทจะต้องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อน และนำคำสั่งศาลพร้อมกับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดไปยื่นแสดงต่อธนาคาร

 

Visitors: 131,939