สามีหรือริยาทำหนังสือยินยอมให้คู่สมรสไปค้ำประกันหนี้ต้องร่วมรับผิดในหนี้นั้นด้วยหรือไม่

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 1490  หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้

(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ

(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส

(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน

(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน

 

คำพิพากษาศาลฎีกา 8820/2561(ประชุมใหญ่) การที่จำเลยที่ 2 คู่สมรสทำหนังสือให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของ ส. สามี ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ส. ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ไม่ใช่นิติกรรมที่จำต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส เมื่อจำเลยที่ 2 ให้ความยินยอมไว้เป็นการทั่วไป จึงเป็นการแสดงเจตนารับรู้และไม่คัดค้านที่ ส. สามีไปทำนิติกรรม จึงมิใช่เป็นการให้สัตยาบันของคู่สมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 (4)

คำตอบ สรุปได้ว่า ไม่ต้องร่วมรับผิดเพราะ นิติกรรมดังกล่าวไม่ใช่ นิติกรรมที่จำต้องให้ภริยายินยอม ตาม1476)และเป็นเพียงการยินยอมทั่วไป ภริยารับรู้และไม่คัดค้าน เท่านั้น ไม่ใช่การให้สัตยาบัน ตาม1490 จึงไม่ใช่หนี้ร่วม

Visitors: 131,946