อายุความฟ้องคดีมรดก 1 ปี นับแต่เมื่อใด

 

การฟ้องคดีมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม มีอายุความ 1 ปี การนับอายุความ 1 ปี มี 3 กรณีด้วยกัน คือ

1.กรณีแรกหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย

2.กรณีที่สอง 1 ปีนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก คือ เพิ่งรู้ภายหลังว่าเจ้ามรดกตาย

3.กรณีที่ สาม มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย คือ รู้ภายหลังว่าตายก็ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันตายนั่นเอง

หลักกฎหมาย

มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก วรรคท้าย ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย

 

อ่านต่อ ข้อยกเว้นที่ คดีไม่ใช้อายุความมรดก ตามมาตรา 1754

ปรึกษาทนายคดีมรดก โทร 0864031447 ทค.กอบเกียรติ

 

 

Visitors: 125,272