อายุความดอกเบี้ยค้างชำระ

ดอกเบี้ยค้างชำระมีอายุความ 5 ปี ตามมาตรา 193/33

ส่วนดอกเบี้ยที่ไม่ใช่ ดอกเบี้ยค้างชำระ เช่น ดอกเบี้ยผิดนัดตามมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 ดอกเบี้ยที่มีลักษณะเป็นการทดแทนความเสียหายมาตรา 391  ดอกเบี้ยที่มีลักษณะเป็นเบี่ยปรับซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า  ดอกเบี้ยเมื่อการทำละเมิด  ดอกเบี้ยตามคำพิพากษา และ ดอกเบี้ยหลังฟ้องเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ในอายุความ 5 ปี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2261/2549 การซื้อขายปุ๋ยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีข้อตกลงว่าหากจำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าปุ๋ยไม่ครบจำนวนในวันทำสัญญา โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระโดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 9 ต่อปี หากชำระเกิน 12 เดือน ถือว่าผิดนัดผิดสัญญาคิดดอกเบี้ยในส่วนที่เกิน 12 เดือน ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น เมื่อโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ตามข้อตกลงดังกล่าวและจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ชำระจึงเป็นดอกเบี้ยค้างส่งหรือค้างชำระตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (1) ซึ่งมีอายุความ 5 ปี ไม่ใช่ 10 ปี

 

ทค.กอบเกียรติ ปรึกษาทนายความ 0864031447

Visitors: 134,338