เมื่อถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีในแพ่งการขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ ต้องทำอย่างไร

หลักเกณฑ์การขอยายระยะเวลายื่นคำให้การตามกฎหมาย

สืบเนื่องจากในคดีแพ่งนั้นจำเลยจะต้องยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเช่น ภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับหมาย ในคดีสามัญ หรือภายในวันนัดให้การในคดีมโนสาเร่ หรือคดีผู้บริโภค  หากไม่สามารถยืนคำให้การดได้ภายในเวลาดังกล่าววแล้วจำเลยจะต้องยื่นขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ ซึ่งมีหลักเกณฑ์โดยสรุปดังนี้

         “การขอขยายระยะเวลา” ต้องทำเป็นคำร้องขอตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 ซึ่งมีหลักว่า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันกำหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาใด ๆ ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นแต่การขยายหรือย่นเวลาเช่นว่านี้ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 

          หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอขยาย

๑) คู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องขอกรณียื่นคำขอก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒) ในคำร้องขอต้องอ้างว่า มีพฤติการณ์พิเศษใดที่ทำให้ตนไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้

๓) เมื่อศาลเห็นสมควรกรณีศาลเห็นสมควรก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลานั้น ศาลมีอำนาจทั่วไปในการขยายได้ ไม่จำต้องมีพฤติการณ์พิเศษ

          ระยะเวลาที่อาจขอขยายได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ดำเนินหรือมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาภายในกำหนดเวลา  เช่น กำหนดเวลาให้จำเลยยื่นคำให้การ อาจแบ่งได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ คือ

1. กำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น ในบทบัญญัติมาตรา 177 กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหมายเรียก และสำเนาคำฟ้อง เป็นต้น

2. กำหนดระยะเวลาตามที่ศาลกำหนด เช่น คู่ความยื่นอุทธรณ์ ศาลสั่งรับอุทธรณ์ แล้วสั่งให้ผู้อุทธรณ์ นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งภายในกำหนดเวลา 7 วัน เป็นต้น

3. ระยะเวลาเกี่ยวด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น เป็นระยะเวลาที่ไม่ใช่ศาลกำหนด    และไม่ใช่ระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นกำหนดเวลาที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี ไม่ใช่เกี่ยวกับอายุความ

Visitors: 68,798