ปลอมลายมือผู้เสียหายรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชน ผิดปลอมเอกสารราชการหรือไม่

 

 คำพิพากษาฎีกาที่ 460 / 2563 

จำเลยทั้งสองเพียงแต่ปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายที่หนึ่งลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงของผู้เสียหายที่ 1 โดยไม่มีการเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แตกต่างไปจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยังคงเป็นเอกสารที่แท้จริงการปลอมลายมือชื่อผู้เสียหายที่หนึ่งลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเพียงการปลอม เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคแรก (เดิม) เมื่อจำเลยทั้งสองใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายที่ 1  จึงไม่เป็นความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมคงมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรกประกอบมาตรา 264 วรรคแรก (เดิม) ซึ่งจำเลยทั้งสองเป็นผู้ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมต้องลงโทษฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอมแต่กระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคสอง

 

สรุป  การปลอมลายมือชื่อในสำนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นที่เป็นเอกสารราชการ  โดยไม่มีการแก้ไขข้อความในเอกสารราชการนั้น ๆเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารธรรมดา ตาม มาตรา 264 เท่านั้นแต่ ไม่ผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ตาม 265 

 
Visitors: 131,943