การฟ้องคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ โดยให้ทนายยื่นฟ้องตรงต่อศาล มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเท่าใด? เรียกค่าเสียหายในดคีอาญาได้หรือไม่?

การฟ้องคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ โดยให้ทนายยื่นฟ้องตรงต่อศาล มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเท่าใด? เรียกค่าเสียหายในดคีอาญาได้หรือไม่?

 

การเตรียมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อจัดทำคำฟ้อง

ผู้เสียหายจะต้องเตรียมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ความผิดจำเลยให้ทนายความ เพื่อร่างฟ้องคำฟ้องยื่นฟ้องต่อศาล เช่น แชทไลน์ คลิปวีดีโอ บันทึกประจำวัน  ใบรับรองแพทย์ พยานบุคคลที่เกี่ยวข้อ เป็นต้น

 

ขั้นตอนการส่งหมายศาลให้จำเลย

 เมื่อทนายความยื่นคำฟ้องคดีอาญา ต่อศาลแล้ว  จะต้องทำคำร้องขอให้ศาลปิดหมายหรือส่งหมายและสำเนาฟ้องให้กับจำเลยตามกฎหมาย   หมายศาลจะถูกส่งไปตามภูมิลำเนาของจำเลย ตามทะเบียนบ้าน โดยพนักงานเดินหมายของศาลจะเป็นผู้จัดส่ง   ซึ่งมักจะส่งให้จำเลยโดยวิธีปิดหมาย คือ จะติดไว้ที่หน้าบ้านบริเวณที่เห็นได้ชัด เช่น ที่ตู้จดหมาย หน้าประตูบ้านหรือ แขวนไว้ที่ประตูบ้าน ซึ่งจะถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำนาคำฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายไปโดยปริยาย  แล้วแม้ว่าจะเลยจะไม่ได้เซ็นต์รับหรือไม่รับก็ตาม  หรืออีกกรณีคือส่งให้กับจำเลยเซ็นต์รับโดยตรง หรือ ส่งโดยวิธีอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง เป็นต้น

 

จำเลยไม่รับหมายศาลหรือได้รับแล้วไม่มาศาลได้หรือไม่  มีผลอย่างไร

ในคดีอาญาเมื่อยื่นฟ้องหมายที่ส่งให้จำเลยครั้งแรกคือหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง หากจำเลยไม่รับหมายแต่เจ้าหน้าที่ศาลปิดหมายที่ภูมิลำเนาจำเลยได้ จะถือว่าจำเลยได้รับหมายแล้ว หากจำเลยได้รับหมายแล้วโดยทั่วไปจำเลยที่มีทนายความจะตั้งทนายความมาซักค้านพยานโจกท์หรือ มาไกล่เกลี่ย ส่วนจำเลยจะไม่มาศาลในนัดไต่สวนมูลฟ้องก็ได้

      แต่หากศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลประทับรับฟ้องไว้พิจารณา ศาลจะมีหมายเรียกนัดสอบคำให้การจำเลย ในนัดถัดมา ซึ่งหากจำเลยได้รับหมายแล้วแต่ไม่มาศาลศาลจะออกหมายจับจำเลย เพื่อจับตัวมาพิจารณาคดี ต่อไป

 

ยื่นฟ้องอาญาแล้วถอนฟ้อง หรือยอมความกันได้หรือไม่

การยื่นฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหายหรือราษฎรเป็นโจทก์ จ้างทนายความฟ้องเองสามารถถอนฟ้องและยอมความกันได้โดย หากเป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้ เช่น หมิ่นประมาท ยักยอก ฉ้อโกง โจทก์สามารถถอนฟ้องยอมความกันได้ก่อนคดีถึงที่สุด คือ ได้ทั้ง ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตราบใดคดียังไม่ถึงที่สุด แต่หากเป็นคดีอาญาแผ่นดิน จะต้องถอนฟ้องหรือยอมความกันก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาเท่านั้น  เช่น คดีฟ้องเท็จเบอกความเท็จ คดีลักทรัพย์ เป็นคดีอาญาแผ่นดิน หากมีการตกลงกันได้จะต้องถอนฟ้องก่อนศาลอ่านคำพิพากษา ซึ่งแตกต่างกับดคีอาญาแผ่นดินที่พนักงานอัยการเป็นโจกท์ฟ้องไม่สามารถถอนฟ้องยุติ

 

การฟ้องคดีใช้เวลาเท่าใดนานหรือไม่

ระยะเวลาการฟ้องคดีอาญาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คู่ความตกลงกันได้หรือไม่ ไกล่เกลี่ยหลายนัดหรือไม่ มีการสืบพยานหรือเปล่า จำนวนคดีของศาล หากไม่มีการสู้คดีหรือสามารถไกล่เกลี่ยเจรจาตกลงกันได้ โดยนนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก อาจใช้เวลา ๒ ถึง ๔ เดือน นับแต่วันยื่นฟ้อง หากมีการเจรจาหลายครั้งหรือตกลงกันไม่ได้หรือจำเลยต่อสู้คดี อาจใช้เวลา ประมาณ ๖ เดือน หรืออาจใช้เวลาถึง ๑ ปี ก็ได้ในศาลชั้นต้นก็ได้ เช่น คดีเช็คเด้ง ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก หากจำเลยชำระหนี้โจทก์ครบถ้วนโจทก์ก็สามารถถอนฟ้องจำเลยได้ทันที แต่หากตกลงผ่อนชำระ ก็ต้องรอจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้จนครบโจทก์จึงจะถอนฟ้อง  หรือหากจำเลยตอสู้คดีก็จะต้องมีการนัดสืบพยานและนัดฟังคำพิพากษา อีก ซึ่งต้องใช้เวลานานออกไปอีก ๒-๓ นัด เป็นต้น

 

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในคดีอาญาด้วยได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีอาญาเองนั้นผู้ฟ้อคดีส่วนใหญ่มักจะฟ้องเพื่อเรียกร้องให้ชำระหนี้หรือค่าเสียหาย ซึ่งในคดีอาญาสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกให้ชำระหนี้ได้ทุกคดี เช่น คดีเช็ค คดียักยอก  คดีฆ่า คดีประมาท คดีหมิ่นประมาท หากมีความเสียหายเกิดขึ้น โดย จะบรรยายและระบุค่าเสียหายคำขอท้ายฟ้องในส่วนแพ่งด้วยก็ได้ หรือ จะไม่ขอให้ชำระคดีส่วนแพ่งฟ้องเฉพาะคดีอาญาก็เรียกค่าเสียหาย หรือเรียกให้ชำระหนี้ได้ เพราะหากจำเลยไม่ชำระค่าเสียหายหรือชำระหนี้แก่โจทก์  โจกท์ก็จะดำเนินคดีอาญาต่อไปซึ่งมีอัตราโทษจำคุกและปรับ จำเลยที่ไม่ชำระเงินก็อาจจะต้องติดคุกหรือต้องโทษคดีอาญานั้นได้  

 

คดีอาญาเสียค่าธรรมเนียมศาลเสียอย่างไร

การฟ้องคดีอาญาไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล เสียแต่ค่าส่งหมายนัดและสำเนาฟ้องเท่านั้น

 แต่หากมีคำขอให้ชำระเงินค่าเสียหายทางแพ่งด้วยจะต้อเสียค่าขึ้นศาล เหมือนคดีแพ่ง คือ

คิดค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ดังต่อไปไม่เกินห้าสิบล้านบาท ร้อยละ ๒ แต่ไม่ เกินสองแสนบาท หากฟ้องเกินห้าสิบล้านบาท ค่าขึ้นศาลเพิ่มร้อยละ ๐.๑

คดีมโนสาเร่ คือ คดีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลร้อยละ ๒ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

 

ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความคิดกันอย่างไร

ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความส่วนมากขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน พื้นที่เกิดเหตุ เขตอำนาจศาล เนื้อหาคดีมากหรือน้อย ส่วนมากมักเห็นว่าจะคิดเริ่มที่ ๓ หมื่น บาท บวกลบ ขึ้นไปแล้วแต่ตกลงกันเป็นต้น

เค้าโครงการดำเนินคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์โดยสังเขป

 

ปรึกษาทนายคดีอาญาโทร 0864031447 

ไลน์ ไอดี Kobkiatlaw

ไลน์สำนักงาน @811ztyjo

 

Visitors: 134,338